Okręg 4 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Chrzanów

  • facebook
  • wattsup
Przejdź do treści
Kandydaci do Rady Miasta

okręg numer 4
Osiedla: Śródmieście, Stara Huta, Kąty, Rospontowa, Borowiec

DOROTA KOŚMIDER
Dorota Kośmider
Mieszkanka sołectwa Płaza. Mężatka, szczęśliwa mama i babcia – ma troje dzieci i troje wnucząt.  Wolne chwile spędza z rodziną - podróże, teatr, ogród, a także wspólnie z mężem zajmuje się pszczelarstwem. Lubi przebywać z ludźmi.

W swojej pracy zawodowej byłam, a obecnie w działalności społecznej jestem związana  ze wsparciem osób zależnych, z niepełnosprawnościami, starszych.  Od 2014 roku pełnię funkcję prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy. W kadencji 2018-2024 radna Rady Miejskiej w Chrzanowie. Członek Rady Sołeckiej w Płazie, przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a do 2022 roku przewodnicząca Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Doceniam pracę zespołową – wspólnie możemy więcej.
Wspieram działania na rzecz społeczności lokalnej:
  1. Inicjatorka i współorganizatorka pikniku w Płazie pod nazwą „Piknik Naskalne”.
  2. W latach 2021 i 2022  wnioskodawczyni zadania w Chrzanowskim Budżecie Obywatelskim pt. „Naskalne” – zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego poprzez wybudowanie wiaty, grilla, miejsc parkingowych na spotkania plenerowe, sprzyjające integracji i propagowaniu działań kulturalnych dla mieszkańców. Dalszym pomysłem było urządzenie obszaru dla dzieci i młodzieży w elementy związane z jazdą na rowerze, rolkach, deskorolkach itp.
  3. Jedna z inicjatorek petycji dot. wstrząsów oraz brakiem nocnego oświetlenia na terenie gminy Chrzanów. Pierwsza petycja jest w toku. Jej efektem ma być  możliwość zainstalowania urządzeń do badania tlenku węgla w mieszkaniach, w których może pojawić się zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. Druga petycja zaowocowała włączeniem od 1 grudnia 2023 roku oświetlenia ulicznego w całej gminie.
  4. Popierałam sprzeciw mieszkańców sołectwa Płaza  wobec budowy stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej.  
  5. Wnioskowałam o wymianę nawierzchni  na „Orliku” w Płazie - zadanie to zostało wykonane w 2022 roku.
  6. Interweniowałam w kwestii zapewnienia dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły. Uzyskałam zapewnienie burmistrza o wybudowaniu w 2024 roku pobocza wzdłuż „Orlika” przy szkole.
  7. Wspierałam działania mieszkańców w zakresie zapewnienie  bezpieczeństwa ekologicznego oraz bezpieczeństwa pieszych w Wapienniku i na Działkach.  
  8. Wnioskowałam o ujęcie w budżecie gminy inwestycji na przedłużenie ulicy Kossaka, Górzystej.
  


Szanowni Państwo,
problemy naszego terenu są mi bardzo bliskie. Chcę, żeby sołectwa naszej gminy miały zapewniony taki sam poziom życia, jak miasto i w takim kierunku chciałabym dalej kontynuować swoją działalność. Mam jeszcze dużo pomysłów. Do zadań, którymi chciałabym zająć się w nowej kadencji, należą m.in.:

- Utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów, udostępnienie Ogólnopolskiej Karty Seniora, powołanie Gminnej Rady Senioralnej,
- Utworzenie Centrum Koordynacji Wsparcia dla Osób z Wymagających Wsparcia, tj. osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci wymagających poradnictwa specjalistycznego,  w tym w zakresie zdrowia psychicznego.
- Rozszerzenie działań prospołecznych:
- wzmocnienie działalności organizacji pozarządowych, zwiększenie liczby konkursów oraz puli środków na ich działalność.
- Zmiany w działaniu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego  tj. zwiększenie puli środków, a także podział zadań na miasto i sołectwa oraz na zadania społeczne i inwestycyjne.


Bardzo proszę Państw o głos w wyborach samorządowych 7  kwietnia br.  

JANUSZ KRUPNIK

Janusz Marian Krupnik
SOŁTYS SOŁECTWA POGORZYCE, lat 62, żonaty, troje dorosłych dzieci oraz dwie wnuczki i dwóch wnuków. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 30 lat zajmuje się szkoleniem kierowców. Radny Rady Miejskiej w Chrzanowie w latach 2010-2014. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych: Prezes Towarzystwa Wędkarskiego Pogorzyce – inicjator i kierownik budowy Stawów Kaskadowych w Pogorzycach, harcmistrz były Komendant Chrzanowskiego Hufca ZHP, obecnie Przewodniczący Komisji Historycznej – autor publikacji historycznych ZHP.
  
Szanowni Wyborcy,

Mieszkańcy Sołectw zasługują na więcej” - to hasło, które będzie wyznacznikiem mojej pracy jako radnego. Celem mojej szczególnej troski będą tematy oraz dbałość o:
- Sprawiedliwy podział środków finansowych między miastem a sołectwami na inwestycje (drogi, oświetlenie).
- Równy dostęp naszych mieszkańców do edukacji, kultury, rekreacji i ochrony zdrowia w tym odzyskanie wynajętych pomieszczeń w Domu Sołeckim na potrzeby mieszkańców (świetlica).
- Ekologia: wymiana pieców, kanalizacja.
- Bezpieczeństwo: doposażenie miejscowego OSP, monitoring, właściwe oznakowanie dróg oraz bezpieczne przejścia i chodniki dla pieszych.
- Troska o seniorów: rada seniora, karta seniora, domy dziennej opieki dla osób starszych i samotnych.
- Budowa społeczeństwa obywatelskiego: wspólne decydowanie o podziale Funduszu Sołeckiego, Funduszu Obywatelskiego, integracja, działalność w stowarzyszeniach.

Wszystkie powyższe tematy próbuję realizować jako sołtys Pogorzyc, a jako radny będę mógł zwiększyć swoją efektywność. Dlatego proszę Państwa o głos w wyborach 7 kwietnia br.

# DOŚWIADCZENIE
# WIARYGODNOŚĆ
# SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA
MAREK HUSAREK
  

  
Marek Husarek
Urodzony w 1968 r. w Oświęcimiu. Jako dziecko mieszkałem w Brzeszczach Jawiszowicach,  a w wieku siedmiu lat przeprowadziłem się do Balina, gdzie skończyłem szkołę podstawową, a następnie szkołę  górniczą w Jaworznie. Przez 26 lat pracowałem w ówczesnej KWK Jaworzno. Od 1988 roku mieszkam w domu rodzinnym mojej żony w Luszowicach. W 2012 roku zaangażowałem się  w działalność klubu sportowego LKS  „Polonia” Luszowice, od 2016 jako członek zarządu, a od 2020 roku prezes klubu.
Jestem także członkiem rady sołeckiej Luszowic oraz członkiem Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Chrzanowie.
  
Jako mieszkaniec Luszowic wiem, z jakimi problemami mierzą się każdego dnia mieszkańcy i chciałbym pomóc je rozwiązać. Potrzebujemy:
-  poprawy wizerunku naszej gminy Chrzanów,
- miejsc pracy i mieszkań,
- dobrych warunków do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku,
- łatwiejszego dostępu do kultury,
- poprawy bezpieczeństwa - lepszych dróg i więcej chodników, zwłaszcza w sołectwach.
Jeżeli chcesz powierzyć mi swoje problemy, obdarzyć mnie zaufaniem lub masz pomysł na Wspólny Chrzanów, oddaj na mnie swój głos 7 kwietnia br.


AGNIESZKA OLESZYCKA
 
  
Agnieszka Oleszycka
Lat 40, bezpartyjna, rodowita płazianka, ukończyła Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Działa w Radzie Sołeckiej w Płazie i w Kole Gospodyń Wiejskich „Płazianki”. Pracuje w chrzanowskim Valeo jako operator produkcji.
Jest kolekcjonerką staroci i pasjonatem lokalnej historii. Pisze artykuły do publikacji ,,Zeszyty z Płazy”. Prowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci w Klubie Literackim w Chrzanowie i w bibliotece w Płazie. Jest sympatykiem PTT Chrzanów, z którym wędruje po górach oraz odkrywa ciekawe zakątki Polski, które uwiecznia na fotografiach.

  
Szanowni Państwo,  
Jako mieszkanka Płazy wiem, jak wiele jest w  gminie Chrzanów do zrobienia, by żyło się tu lepiej i bezpieczniej.
W moim programie wyborczym stawiam na:
- konsultacje społeczne z mieszkańcami przed rozpoczęciem fazy projektowej inwestycji,
- doposażenie istniejących placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu w nowe elementy,
- promowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie nie może powstać sieć kanalizacyjna,
- remont i przebudowę infrastruktury komunikacyjnej na terenie sołectw,
- promowanie tanich źródeł ogrzewania dla mieszkańców sołectw zgodnych z normami
-  budowę i remont infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców sołectw
- promowanie i wspieranie społecznych działań ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas na rzecz społeczności lokalnej w sołectwach.  
Proszę Państwa o głos w wyborach samorządowych 7 kwietnia br.  AGNIESZKA STANEK
  
Agnieszka Maria Stanek
Lat 44, wykształcenie średnie techniczne - technik ekonomii oraz wyższe - pedagog społeczno-opiekuńczy. Od 15 lat rejestratorka medyczna w ZLA w Chrzanowie. Prywatnie mama dwójki dzieci, chórzystka z zacięciem artystycznym. Od zawsze mieszkanka Balina. Ambitna i solidna.
  
  
Jako radna chciałabym zająć się problemami, które są niezwykle uciążliwe dla mieszkańców Balina i Chrzanowa:

- Jestem najbliżej związana ze służbą zdrowia, więc kluczowe są dla mnie  problemy związane ze zdrowiem.
- Smród z wysypiska i emisja szkodliwych gazów oraz wstrząsy, które niszczą nie tylko zdrowie psychiczne mieszkańców, ale także ich domostwa.

Bardzo proszę Państwa o głos wyborach 7 kwietnia br.
Razem można więcej

EWELINA PORĘBSKA
  
  
Ewelina Porębska
Lat 49, chrzanowianka, matka i żona. Absolwentka wydziału budownictwa na Politechnice Krakowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 16 lat zawodowo związana jest z samorządem – pracuje w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie. Od czerwca 2020 do października 2021 była członkiem Rady Sołeckiej w Balinie. Jest otwarta na nowe wyzwania i konsekwentna w działaniu.
Przeszłość szanujemy,  przyszłość twórzmy razem


Jako radna chciałabym zwrócić uwagę na następujące aspekty, problemy:
- poprawę bezpieczeństwa
- modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej
- dalszą budowę chodników w sołectwie Balin
- rozbudowę  sieci kanalizacyjnej w sołectwie Balin
- modernizację, rozbudowę i rozwój infrastruktury edukacyjnej
- ochronę środowiska


Proszę o głos w wyborach samorządowych 7 kwietnia br.


MICHAŁ KŁYK
  

Michał Kłyk
Pochodzę z Balina, gdzie mieszkam i prowadzę własną działalność związaną z zasilaniem awaryjnym. Na co dzień jestem mężem i tatą dwójki wspaniałych dzieci. Mam 43 lata i wykształcenie wyższe w kierunku marketingu, ekonomii i zarządzania.
Czuję się mocno związany z moją małą Ojczyzną i chciałbym mieć realny wpływ na poprawę jakości życia jej mieszkańców, dlatego od 2021 pełnię funkcję sołtysa Balina.  Staram się czynnie uczestniczyć w działaniach społecznych oraz kreować wydarzenia kulturalne, które mają na celu integrację społeczną. Mam jasno sprecyzowane poglądy, a w życiu kieruję się etycznymi zasadami.
  
  
Moim hobby są wędrówki górskie, spacery, gotowanie. Najważniejszy jest dla mnie czas z rodziną, który najchętniej spędzamy na łonie natury. Staram się prowadzić zdrowy tryb życia, odpoczywam czytając książki i słuchając muzyki.
Jako radny Chrzanowa chciałbym zwrócić uwagę na następujące problemy:
- najwyższy czas raz, a dobrze rozwiązać sprawę śmietniska,  
- podjąć konkretne działania w celu budowy kładki pieszo-rowerowej w miejscu zdemontowanego wiaduktu PKP Balin,  
- położyć nacisk na bezpieczeństwo, budowę chodników, zadbać o oświetlone przejścia dla pieszych,
- zacznijmy mówić i rozwiązywać problemy dotykające społeczeństwo - alkoholizm, samotność.  
- mówmy, dbajmy i rozwijajmy nasze dziedzictwo kulturowe.
- od 2010r. mówi się o rozbudowie szkoły, w końcu wypadałoby nie mówić, tylko to zrobić.  
Proszę Państwa o oddanie na mnie głosu w wyborach 7 kwietnia br.  
Najwyższy czas raz, a dobrze rozwiązać sprawę śmietniska!Wróć do spisu treści